Unmet needs in health training among nurses in rural Chinese township health centers: a cross-sectional hospital-based study
Yan Mo, Guijie Hu, Yanhua Yi, Yanping Ying, Huiqiao Huang, Zhongxian Huang, Jiafeng Lin
J Educ Eval Health Prof. 2017;14:22.   Published online 2017 Oct 4     DOI: https://doi.org/10.3352/jeehp.2017.14.22
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Willingness to receive institutional and community-based eldercare among the rural elderly in China
Zi-Wei Liu, Yu Yu, Liang Fang, Mi Hu, Liang Zhou, Shui-Yuan Xiao, Janhavi Ajit Vaingankar
PLOS ONE.2019; 14(11): e0225314.     CrossRef