Unmet needs in health training among nurses in rural Chinese township health centers: a cross-sectional hospital-based study
Yan Mo, Guijie Hu, Yanhua Yi, Yanping Ying, Huiqiao Huang, Zhongxian Huang, Jiafeng Lin
J Educ Eval Health Prof. 2017;14:22.   Published online 2017 Oct 4     DOI: https://doi.org/10.3352/jeehp.2017.14.22
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Needs and difficulties of Tibetan rural health care workers participating in professional training
Ling Chen, Jie Liu, Zhihui Zheng, Sangphel Yeshi
Australian Journal of Rural Health.2021; 29(4): 578.     CrossRef
Public Opinion and Expectations: Development of Public Health Education in China After COVID-19 Pandemic
Xin Shen, Jingru Li, Tianyi Dong, Hui Cao, Jing Feng, Zihui Lei, Zijian Wang, Xiaotong Han, Chuanzhu Lv, Yong Gan
Frontiers in Public Health.2021;[Epub]     CrossRef
Willingness to receive institutional and community-based eldercare among the rural elderly in China
Zi-Wei Liu, Yu Yu, Liang Fang, Mi Hu, Liang Zhou, Shui-Yuan Xiao, Janhavi Ajit Vaingankar
PLOS ONE.2019; 14(11): e0225314.     CrossRef